Nové publikácie

Minerály Slovenska

Ďuďa Rudolf, Ozdín Daniel

Nakladatelství Granit, Praha, 2012

Tvrdá väzba, formát 170 x 240 mm, 480 strán

ISBN: 978-80-7296-086-6

Kniha prezentuje vyše 1100 minerálov nájdených na Slovensku. Je zameraná na v súčasnosti platné minerálne druhy, ktorých bolo doteraz opísaných viac ako 800. V knihe sú tiež uvedené synonymá, variety a zdiskreditované názvy minerálov. Zahŕňa všetky mineralogické pojmy, ktoré se v priebehu času v slovenskej mineralogickej literatúre vyskytly. Opis jednotlivých minerálov obsahuje stručnú charakteristiku každého druhu. Nosnou časťou je podrobný opis výskytu na území Slovenska.
Táto publikácia je určená študentom vysokých škôl ako učebnica pre štúdium mineralógie a predmetov príbuzných geologických odborov. Určite poslúží aj odbornej verejnosti pri mineralogickom štúdiu slovenských lokalit a celých regiónov. Knihu iste ocenia aj kurátori muzeí so zbierkami neživej prírody.

 

Akcesorické minerály granitických hornín Západných Karpát

Broska Igor, Petrík Igor, Uher Pavel

Veda, Bratislava, 2012

Tvrdá väzba, formát 170 x 240 mm, 235 strán

ISBN 978-80-224-1255-1

Vedecká monografia sa venuje drobným, zväčša mikroskopickým akcesorickým minerálom granitických hornín. Za päť desaťročí výskumu na Slovensku autori sústredili množstvo materiálu, ktorý usporiadali, analyzovali a vedecky interpretoavali do podoby knižnej monografie. Publikácia prináša systematicky aj tie informácie, ktoré boli dosiaľ roztrúsené v mnohých vedeckých publikáciách, štúdiách a zborníkoch, či dosiaľ nepublikovaných výskumných správ autorov. Väčšina spracovaných výsledkov pochádza z výskumných projektov v Geologickom ústave SAV a na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a vytvára spojenie geologicko-mineralogicko-petrologického výskumu s geochemickými metódami, zacielenými na interpretáciu podmienok vzniku a vývoja granitických hornín Západných Karpát. Je aj obrazom aplikácie genetickej mineralógie v petrológii granitov.

 

The Story of European Precious Opal from Dubník

Semrád Peter

Nakladatelství Granit, Praha, 2012

Tvrdá väzba, formát 210 x 297 mm, 216 strán

ISBN: 978-80-7296-079-8

Táto kniha je venovaná histórii jediných opálových baní v Európe a najstaršieho miesta na svete, kde bol tento farebný skvost pravidelne ťažený. Autor vás vezme na výlet a v šiestich hlavných kapitolách vás zoznámi s fascinujúcim príbehom odohrávajúcim sa v srdci severnej časti Slanských vrchov.

 

Planéta, na ktorej žijeme

Broska Igor a kolektív

Veda, Bratislava, 2015

Tvrdá väzba, formát 165 x 230 mm, 176 strán

ISBN 978-80-224-1436-4

Publikácia ponúka prehľad geovedných poznatkov, ktoré sú užitočné pre pochopenie poznania dnešného sveta. Kniha je rozdelená do štyroch tematických celkov s doslovom, ktorý je pripomenutím si odkazu Medzinárodného roku planéty Zem z roku 2008. Prvý tematický celok obsahuje kapitoly o hlbinách Zeme a ich dynamike a opisuje vonkajšie obaly Zeme. V druhom celku je načrtnutý vývoj a história života na Zemi.Tretí celok je venovaný geologickej stavbe Slovenska. Štvrtá časť opisuje surovinové bohatstvo Zeme a územia Slovenska, ale opísané sú tu aj typové minerály zo Slovenska a známe meteority z nášho územia. Spracovanie publikácie je výsledkom práce kolektívu autorov z Geologického ústavu SAV, Slovenského národného múzea - Prírodovedného múzea, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Geofyzikálneho ústavu SAV, Geografického ústavu SAV, Ústavu hydrológie SAV a Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.

 

© 2016 Peter Bačík. Stránka bola aktualizovaná: 22.01.2016