Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2017

sa uskutoční 25.(-26.) mája 2017 v priestoroch Prezentačného centra J. A. Komenského (AMOS) B1 313, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Ilkovičova 6, Bratislava

Organizátori:

Slovenská mineralogická spoločnosť a Prírodovedecká fakulta UK, Katedra mineralógie a petrológie

Čestné predsedníctvo:

Prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., RNDr. Igor Broska, DrSc., RNDr. Branislav Žec, CSc., Prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD., Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

Odborní garanti:

Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc., Katedra mineralógie a petrológie PriF UK, Bratislava
Prof. RNDr. Pavel Uher, CSc., Katedra mineralógie a petrológie PriF UK, Bratislava
RNDr. Igor Broska, DrSc., Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava
RNDr. Marian Janák, DrSc., Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava
RNDr. Igor Petrík, DrSc., Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava
Prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., Fakulta prírodných vied UMB, B. Bystrica
RNDr. Ľubomír Hraško, CSc., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Organizačný výbor (PriF UK):

RNDr. Jana Fridrichová, PhD. (fridrichova.jana2@gmail.com)
Mgr. Daniel Ozdín, PhD. (daniel.ozdin@gmail.com)
Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD. (bacikp@fns.uniba.sk)
Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc. (putis@fns.uniba.sk)
Doc. Martin Ondrejka, PhD. (mondrejka@fns.uniba.sk)
RNDr. Peter Ružička, PhD. (ruzicka@fns.uniba.sk)
Mgr. Katarína Šarinová, PhD. (sarinova@fns.uniba.sk)

Organizačné pokyny:

Účastnícky poplatok (režijné náklady): 30,- Є; študenti a doktorandi 15,- Є je potrebné uhradiť do konca apríla 2017 na účet SMS:
Banka: Tatra banka, a.s.
Názov účtu: Slovenská mineralogická spoločnosť
Číslo účtu (IBAN): SK8511000000002927868314
Platba zo zahraničia: BIC (SWIFT): TATRSKBX
V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť meno účastníka, za ktorého sa platba uskutočnila.
Účastníci organizátora z PriFUK v Bratislave neplatia účastnícky poplatok.
Platba po termíne prevodom, resp. v deň konania konferencie pri registrácii platbou v hotovosti: 40 Є, resp. 20 Є (študenti, vrátane doktorandov).

Účastníci, ktorí nestihnú potvrdenie o zaplatení formou bankového prevodu poslať vopred na adresu organizátora, sa ním preukážu pri registrácii na konferencii.
Konferenčný zborník dostane každý účastník konferencie.
Doprava k Prírodovedeckej fakulte UK: električky č. 4, 5, 6, 9 – smer Karlova Ves alebo smer Dúbravka – zastávka Botanická ul., alebo autobus č. 28, 29 – smer Devín a autobus č. 32 – smer Dlhé Diely.
Ubytovanie si účastníci rezervujú samostatne. Odporučený hotel Družba je blízko PriF UK. Platba v hoteli, www.hoteldruzba.sk
Možnosti na obedňajšiu prestávku: PriF UK, Družba, reštaurácie v blízkom okolí.
Aktuálne informácie o konferencii budú aj na adrese: https://fns.uniba.sk/kmp/; http://www.kmap.sk v sekcii vedecké konferencie
Kontakt pre ďalšie informácie: RNDr. Jana Fridrichová, PhD., Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, tel.: (+421 2) 60296 366; e-mail: (fridrichova.jana2@gmail.com), resp. ďalší členovia organizačného výboru.

Hlavnou témou 8. dvojročníka mineralogicko-petrologickej konferencie Petros bude "Príspevok mineralógie a petrológie k poznaniu geodynamiky litosféry" s pozvanými prednáškami.
Privítame prednášky a postery aj na ďalšie aktuálne témy z mineralógie, petrológie, geochémie a geochronológie, a v neposlednom rade aj príspevky z aplikovanej mineralógie a petrológie.

Konferenčným jazykom bude slovenčina, čeština a angličtina (požadujeme textový popis obrázkov a tabuliek v ppt prezentácii aj na posteroch v angličtine). Konferenčný zborník recenzovaných príspevkov v slovenčine, češtine alebo angličtine bude obsahovať buď krátke texty formou 1-stranového abstraktu, alebo štrukturovaného 2-4-stranového príspevku vrátane obrázkov (v prípade potreby aj vo farbe). Vybrané príspevky môžu byť odporučené na publikovanie v časopise Geologica Carpathica, Bull. mineral-petrolog. Odd. Nár. Muz., Acta Geologica Slovaca a Mineralia Slovaca.
Rozmer posterov: 90 cm x 90 cm.
Prihlasovanie príspevkov na prihlasovacom formulári (čím skôr) a poslanie textových príspevkov do recenzovaného Zborníka (s ISBN), do 31. 3. 2017 na adresu: fridrichova.jana2@gmail.com, (prípadne putis@fns.uniba.sk)
Prihlasovanie účastníkov konferencie s prezentáciou: do 21. 4. 2017
Prihlasovanie účastníkov bez prezentácie: do 30. 4. 2017 (resp. pri registrácii). 2. cirkulár bude rozposlaný do 10. 5. 2017 aj s programom konferencie.

1. cirkulár
Vzor príspevku - abstrakt
Vzor príspevku - štrukturovaný abstrakt
Template - abstract (ENG)
Template - Extended abstract (ENG)

 

© 2016 Peter Bačík. Stránka bola aktualizovaná: 03.04.2017